آمار ------------- بایگانی شهریور ۱۳۹۵ :: نور الهدی

علم شهودی


علم شهودی


علم که دل عالم بود                   اعطایش از مجرد عقلی بود

علم فکری با تحصیل حاصل شود

                                                               حاصلش قیل و قال فکری بود

ای طالب زعلم فکری عروج باید

                                                                   از همه تعلقات فکری خروج  باید

قیل و قالی که در علم فکری مطلوب بود

                                                               در میان عالمان شهودی منقوص بود

علم فکری باید مقدمه شود

                                                               تا علم حقیقی را  تلقی یکدفعه شود

علم و عالم و معلوم متحد می شود 

                                                                عقل و عاقل و معقول مندمج می شود

هر که دارد طلب علم لدنی باید

                                                               از هشت و چهار نورانی طلب باید

ای که هشت و چهارت رمزالهیست

                                                                   دو نور محمد و فاطمه جمع باید

بارالها قسم به شش و هشت نورانی 

                                                            به ما علوم لدنی و شهودی عطا فرمایید


[ شنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۰۱ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

حسین سیدالشهدا(ع)

حسین سیدالشهداء (ع)

ای کاش هوای حرمش دائم بود                          سالک  و عاشق  به حرمش قائم بود

هر جا که روم سوی همه گوییم من              در همه حال آقا و سرورم حسین بود

این حسین دل را آنسویی کند                      جانان سیاهان عالم را   ربانی بود

یا حسین که بر لبان جاری شود                     جان ملکوت عالم یک نفس  باز شود

یارب این یا حسین رامگیر زما                        این اکسیر جوانی و نشاط دائم شود

در محضر سیدالشباب جنت باید                     خواهیم ز وی  ذات دلارای  وجود

این مطمئن القلوب الهی باید                         رحمی کند بر زائر حسین   شهید

حاء حسین ز سین گشته  جدا یکدم              انگار  عالم شدنند همه سینای  شهید

یار که سین خواهد و سین را حسین داده      گر خواهی دانی نکته ز علم حروف شهود

گویم و خواهم ز حق واجب الوجود                روزی ما را در راه حسین  کند شهید

[ جمعه, ۵ شهریور ۱۳۹۵، ۰۲:۳۷ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

سیر الی الله

[ پنجشنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۱۶ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

طلب عارفانه

                            طلب عارفانه


دارم به هوای کویت عاشقانه             به به چه هوای عارفانه

در نماز و راز نیازهای عاشقانه          به به چه نیاز عارفانه

در دلم شور و نوای دلدارانه              به به چه نوای صادقانه

دارم نوای کوی معشوقم الله              به به چه اسم جل وجلاله

هر دل که شنود صدای حکیمانه          به به چه دل وسیع عارفانه

هر دیده که ببیند وجه خالقانه             به به چه دیده طاهرانه

عاشق که دارد هوس کلبه عاشقانه        به به چه معشوق گیرانه

یارب تو  معشوقمی و رب خالقانه          به به چه  معشوقم و دیوانه

گویم که من گدای توام ای خالقانه         به به چه گدایی عارفانانه

خوانم تو را مثال عارفانه نه عامیانه      به به چه  عبادت احرارانه

یارب فقط تو راخواهم نه بهشتانه           به به چه طالب عارفانه

[ چهارشنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۱۰ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

راه سیر سلوک انسانی

راه سیر و سلوک انسانی

آدم شدیم در ره حوا گشتیم                    وای این ره چه گندمها دارد.

در مشرب نوح نبی الله گشتیم                 وای این ره چه سامها دارد

در طور وجود ابراهیمی گشتیم                وای این ره چه نمرودها دارد

در مکتب حضرت یونس رفتیم                  وای این ره چه زندانها دارد

در مشرب یوسف صدیق گشتیم                 وای این ره چه زلیخاها دارد

در طور وجودی ایوب رفتیم                     وای این ره چه صبرها دارد

در مشرب حضرت موسی رفتیم                 وای این ره چه فرعونها دارد

در حال وجودی صالح گشتیم                    وای این ره چه جهال دارد

در مشرب حضرت داود گشتیم                  وای این ره چه طاغوتها دارد

در مشرب خضر نبی الله گشتیم                 وای این ره چه کم صبرها دارد

در مشرب حضرت عیسی گشتیم                وای این ره چه مستکبران دارد

در حال وجودی لقمان گشتیم                     وای این ره چه نادانها دارد

در مشرب حضرت ختمی گشتیم                  وای این ره چه بوجهلها دارد

بارالها که فرمودی برو که رفتم                   وای این ره چه کتلها دارد

با کرمت رحمی بر این سالک کن                  وای این ره چه مصائب دارد

باکی نیست چون که عاشق گشتم                  وای این ره چه اربعینها دارد


[ سه شنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۱۷ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۱نظر ]

مهدی صاحب الزمان(عج)

مهدی صاحب الزمان (عج)

هر کس که در جهان جایی است                    در محضرامام زمان باقی است

        ای خالق هر چه که در عالم است                 مهدی ولیعصر برای تو کافیست                ای سالک کوی لقای حضرت دوست      توسل به حضرت مهدی برایت ناجیست 

        صد بار اگر روی به کویش کنی                     عالم تو را دهد گر مقبولست     

      ای من به فدای آن رعنا روی                      جانم به فدای آن که نیکو والاست 

هر عاشقی که دارد معشوقی داند                  ما را بود یک معشوق آن مهدیست

مهدی که هستی هادی مخلوقات                       آقا نظری بر ما یک لحظه کافیست 

م ح م د نام نیکو لایق توست                          نام جدتت فقط برای تو آقا تنهاست

  بارالها تو حفظ فرما مهدی ما                          آن امیر کاروان و امام ناجی ماست.                                             

[ دوشنبه, ۱ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۴۰ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]
------------